NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ MỘT:


 

"Phục vụ Khách hàng với Giá trị và Chất lượng; và để thịnh vượng bằng cách cho phép con người và các đối tác phát triển."